Regulamin

1. „Usługi biurowe WBS” to usługa świadczona przez WBS Michał Krupieńczyk, ul. Małkowskiego 30/1, 70-304 Szczecin NIP 858-175-00-65 (Partner), umożliwiająca korzystanie z naszego adresu zgodnie z warunkami określonymi w Umowie. Partner zapewni możliwość korzystania z usług biznesowych, opisanych w „Cenniku usług WBS” za opłatą zgodnie z cennikiem usług. Klient będzie użytkować powierzchnię w celach biurowych zgodnie z warunkami umowy, jednocześnie zgadza się na współdzielenie tej powierzchni z innymi użytkownikami usługi biurowej „Usługi biurowe WBS”, a także z samym Partnerem.
2. Umowa ma zastosowanie wyłącznie do osób fizycznych/podmiotów określonych jako strona umowy, zaś Partner nie jest w żaden sposób zobowiązany do świadczenia tej usługi jakimkolwiek innym osobom ani też nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek otrzymaną korespondencję i rozmowy skierowane do innych osób. Dostęp do najmowanej przez Klienta powierzchni biurowej w zakresie wykonania przedmiotu niniejszej umowy możliwy jest w godzinach pracy Partnera od 09:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku, chyba że ustalono inaczej z Przedstawicielem Partnera. Stosowane mogą być dodatkowe opłaty.
3. Umowa obowiązuje przez wskazany w niej okres. Każda ze stron może rozwiązać umowę za 2 – miesięcznym okresem wypowiedzenia, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
4. W przypadku rozwiązania Umowy z jakichkolwiek przyczyn, Klient jest zobowiązany do zawiadomienia wszelkich organów i instytucji o zmianie adresu, i braku uprawnienia do korzystania z adresu Partnera. Wszelka dalsza korespondencja przychodząca na adres przy ul. Małkowskiego 30/1, 70-304 Szczecin, zwracana będzie do nadawcy.
5. Wszelkie opłaty dokonywane będą w walucie wskazanej przez Partnera. Opłaty będą uiszczane z góry do 10 dnia każdego miesiąca, a także proporcjonalnie od daty podpisania umowy do końca trwania pierwszego okresu rozliczeniowego, płatne w dniu podpisania umowy), na podstawie poprawnie wystawionych i dostarczonych w formie elektronicznej rachunków. Opłaty mogą być na podstawie aneksu do umowy stron zmniejszane lub zwiększane. Partner zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku zwłoki z płatnością za usługi za co najmniej jeden okres rozliczeniowy. W przypadku sporu co do zafakturowanej kwoty, Klient jest zobowiązany w terminie wpłacić wymagalną kwotę zaległości – w przeciwnym razie kwota ta zostanie zarachowana jako najdalej wymagalna.
6. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, związanych z wzajemną współpracą stron, wynikającą z łączącej strony umowy, oraz do niewykorzystywania informacji dotyczących współpracy stron w celach sprzecznych z przedmiotem umowy.
7. Partner może ponadto rozwiązać umowę z Klientem, za wypowiedzeniem, w trybie natychmiastowym, w formie pisemnej – w tym także za pomocą poczty elektronicznej, w przypadku:
a) niewypłacalności Klienta, rozpoczęcia postępowania likwidacyjnego albo upadłościowego lub niemożności terminowej spłaty zobowiązań,
b) naruszenia przez Klienta, któregokolwiek z jego zobowiązań, jeśli naruszenie to jest niemożliwe do usunięcia lub nie zostało usunięte w terminie 14 dni pomimo wezwania Klienta do jego usunięcia.
c) postępowania Klienta lub jakiejkolwiek osoby przebywającej w lokalu przy ul. Małkowskiego 30/1, 70-304 Szczecin za pozwoleniem lub na zaproszenie Klienta jako bezprawnego, nieuczciwego, obraźliwego lub niezgodnego z normalnym użytkowaniem pomieszczeń biurowych.
8. Rozwiązanie Umowy przez Partnera z przyczyn wymienionych w pkt. 7 nie oznacza wygaśnięcia jakichkolwiek nieuregulowanych w tym momencie zobowiązań Klienta. Klient jest zobowiązany w takim przypadku:
a) zapłacić za wszelkie dodatkowe usługi, z jakich Klient korzystał, oraz
b) zapłacić standardową opłatę za bieżący okres rozliczeniowy, w którym umowa została rozwiązana oraz za trzy kolejne pełne okresy rozliczeniowe tytułem kary umownej,
c) pokryć wszelkie koszty poniesione przez Partnera związane z rozwiązaniem Umowy.
9. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie, udostępnianie i przekazywanie przez Partnera (czasami także poza Europejski Obszar Ekonomiczny, do krajów wchodzących w skład naszej sieci) wszelkich danych osobowych posiadanych przez Partnera na temat Klienta, pod warunkiem, że informacje te wykorzystywane będą wyłącznie do wypełnienia zobowiązań Klienta w ramach Umowy lub do oceny pracy i zapobiegania niewykonaniu lub nienależytemu wykonaniu łączącej strony umowy.
10. Powierzchnia biurowa, o której mowa w § 1 i 2 umowy nie może być miejscem przechowywania dokumentacji rachunkowej i księgowej Klienta.
11. W terminie trzydziestu dni od daty wygaśnięcia umowy łączącej strony, Klient zobowiązany jest do dostarczenia do biura Partnera, oraz do odpowiednich instytucji państwowych (np.: ZUS, US, KRS itp.) dokumentów potwierdzających dokonanie zmiany siedziby w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. W przypadku nie przedstawienia przez Klienta dokumentów potwierdzających spełnienie zobowiązania, o którym mowa powyżej, Partner niezwłocznie zawiadomi odpowiednie organy o wygaśnięciu niniejszej Umowy i braku uprawnienia Klienta do posługiwania się adresem, o którym mowa w § 1 ust. 1 Umowy. W takim przypadku Klient zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy), płatnej w terminie siedmiu dni od daty otrzymania przez Klienta wezwania do jej zapłaty, przelewem na rachunek bankowy wskazany w wezwaniu przez Partnera.
12. Strony zobowiązują się do niezwłocznego powiadamiania się na piśmie o wszelkich zmianach danych Stron, w szczególności: o zmianie stałego miejsca zamieszkania, zmianie formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej, zmianie firmy, siedziby, adresu do korespondencji, NIP, REGON oraz zmiany wszelkich innych danych kontaktowych wskazanych w łączącej strony umowie. Do momentu zgłoszenie zmian, Wynajmujący będzie wykorzystywał będące w jego posiadaniu, w szczególności dane kontaktowe.
Zmiany powinny być zgłoszone nie później, niż w terminie siedmiu dni od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę ww. danych.
13. W sytuacji gdy Klient nie podał adresu właściwego do składania na jego rzecz zawiadomień i oświadczeń wynikających z Umowy, Partner składa zawiadomienia lub oświadczenia za pomocą innych, dostępnych mu środków komunikacji: pocztą elektroniczną bądź telefonicznie. Jeżeli jedynym znanym adresem Klienta jest adres wynikający z Umowy wszelkie zawiadomienia i oświadczenia składane są przez Partnera na ten adres.
14. W przypadku, gdy Klient nie odbiera korespondencji wysłanej do niego na wskazany w załączniku „Obsługa korespondencji” adres do korespondencji, uważa się, że z upływem 14 (słownie: czternastu) dni wyznaczonych na odbiór korespondencji doręczenie zostało skutecznie dokonane. Doręczenie korespondencji oznacza rozpoczęcie biegu terminów i może oznaczać dla adresata podjęcie czynności egzekucyjnych.
15. Klient, który zadeklarował osobisty odbiór korespondencji, zobowiązany jest do jej regularnego odbierania, w przeciwnym razie cała korespondencja skierowana do Klienta zostanie odesłana na koniec bieżącego miesiąca, za co zostaną naliczone stosowane opłaty zgodnie z „Cennikiem usług WBS”.
16. Klient zobowiązany jest do odebrania całej korespondencji skierowanej do niego w ciągu 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty rozwiązania umowy, w przeciwnym wypadku wyżej wymieniona korespondencja zostanie zniszczona.
17. Jeżeli Klient nie odbierze korespondencji wysłanej do niego zgodnie z warunkami umowy (tj. np. wysyłka zbiorcza tygodniowa), korespondencja ta zostanie odesłana wraz z następną wysyłką kierowaną do Klienta. Za ponowne wysłanie korespondencji zostaną naliczone stosowane opłaty zgodnie z „Cennikiem usług WBS”.
18. Umowa będzie interpretowana i egzekwowana zgodnie z prawem kraju siedziby Partnera.